ข่าวทั่วไป

สรุปผลการสัมมนาเวทีรับฟังสภาพปัญหาของลุ่มน้ำภาคใต้และแนวทางแก้ไข เพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ” ที่ จ.สงขลา

วันนี้(12ก.ย.57) ที่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะอนุกรรมการการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การรับฟังสภาพปัญหาของลุ่มน้ำและแนวทางแก้ไข เพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ครั้งที่ 4 ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในพื้นที่ภาคใต้ 3 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา , ลุ่มน้ำปัตตานี และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมี นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสังเกตการณ์ตลอดการสัมมนาฯ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการนำเสนอข้อมูลของแต่ละลุ่มน้ำ เพื่อนำไปยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ทั้งด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การบรรเทาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

โดยผลจากการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา , กลุ่มลุ่มน้ำปัตตานี , กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าให้เร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอให้จัดทำฐานข้อมูลในระบบเดียวกัน เพื่อสามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันในการนำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้มีการจัดทำเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่สูง และการเสนอให้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเพิ่มการจัดทำแก้มลิงกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง และการจัดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

สำหรับผลสรุปจากการสัมมนาฯในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการนำไปวิเคราะห์ เพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสม สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ และนำไปดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top