ข่าวทั่วไป

มท.2 เดินหน้าเชื่อมทุกเครือข่ายทางสังคม ลดตายบนถนนที่สะสมกว่า 4 แสนคน ในรอบ 15 ปี

วันนี้ 25 ตุลาคม 2562 ที่ โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวตอนหนึ่งว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญ ที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประขาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กว่า 22,000 คน หากรวมยอดสะสม 15 ปี น่าตกใจที่ยอดสูญเสียมากถึง 400,000 คน ดังนั้น รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนต้องเพิ่มความเข้มขันในมาตรการบ้องกัน และต้องลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด พร้อมให้นโยบายการสร้างความเข้มแข็ง การจัดการอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในระยะแรก คือ “การเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ. อปท.) ให้เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย ลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพเพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ทุกภูมิภาค พร้อมเพิ่มด่านชุมชน สกัดเมาแล้วขับ และขับรถเร็ว

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top