ข่าวทั่วไป

มท.2 ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดโครงการ “เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ”

วันนี้ (27 ต.ค. 62) ที่ห้องณทัพพ์รดา โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ” โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ฯลฯ รวมทั้งนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ตลอดจนประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากหลายร้อยคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดการน้ำเสียของประเทศไทย นับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนทุกคน เมื่อแหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง มีคุณภาพน้ำที่ดี ไม่มีการเน่าเสีย จะส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตสุขอนามัยของทุกคนดีขึ้น แต่การที่จะทำให้การจัดการน้ำเสียของประเทศไทยประสบความสำเร็จ และสามารถควบคุมไม่ให้น้ำเสีย เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น สิ่งสำคัญประการแรก คือ การเริ่มต้นจากตัวเราเองที่เป็นผู้ทำให้เกิดน้ำเสีย หากเราทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด แยกเศษอาหารออกก่อนการล้างจาน หรือการดูแลรักษาถังดักไขมัน เพียงแค่นี้ก็จะสามารถช่วยลดความสกปรกจากบ้านเรือน ลงสู่ท่อระบายน้ำแหล่งรองรับน้ำ เช่น คลอง หรือแม่น้ำได้เป็นอย่างดี การที่เราคนไทยจะช่วยกันในสิ่งที่กล่าวมาได้อย่างสม่ำเสมอ จะต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึกใจการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า โครงการ “เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ” โดยองค์การจัดการน้ำเสีย ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนใกล้เคียงของเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ถือเป็นตัวอย่างนำร่องของการให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสีย รวมถึงการสร้างความตระหนักในการช่วยกันลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด การร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ไปสู่การปฏิบัติ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจฐานจากการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย เป็นต้น

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนใกล้เคียงของเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งชุมชนดังกล่าวนี้ ตั้งอยู่บริเวณริมคลองขวาง แต่เดิมประสบปัญหาน้ำเน่าเสียจากการขยายตัวของชุมชน มีการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งรองรับน้ำสาธารณะโดยไม่ได้ผ่านการบำบัดในขั้นต้น จึงได้ขัดโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบการดำเนินงานโครงการเชิงรุก คือ การแก้ไขปัญหาน้ำเสียซึ่งมีอยู่เดิมในพื้นที่ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อป้องกันปัญหาเดิมที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตควบคู่กันไปด้วย ซึ่งภายในงานได้มีการมอบชุดอุปกรณ์สาธิตการติดตั้งถังดักไขมัน ขนาด 15 ลิตร จำนวน 200 ถัง โดยองค์การจัดการน้ำเสียให้กับเทศบาลนครสงขลา อีกด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสงขลา ณ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสงขลา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแห่งนี้ ได้ดำเนินการบริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา ตามข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครสงขลา เลขที่ 60/2554 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top