ข่าวมาใหม่

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” ครั้งที่ 3

วันนี้ (28 ต.ค. 62) ที่โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดการสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบต่าง ๆ ที่ประเทศไทยจะได้รับ หากมีการฟื้นการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรป ถือเป็นภารกิจสำคัญ และเนื่องจากสหภาพยุโรปเป็นแหล่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ประโยชน์ที่ไทยคาดหวังจะได้รับจากความตกลงฉบับนี้คือ โอกาสในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมของไทยได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ความตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ มีมาตรฐานในระดับสูงทั้งด้านการเปิดตลาดและมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเคร่งครัด ดังนั้น การสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินการเจรจาในครั้งนี้

การจัดสัมมนาในส่วนภูมิภาค กำหนดจัดขึ้นจัดขึ้น 4 ครั้ง ซึ่งจาดการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยากเห็นการฟื้นเจรจา FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปโดยเร็ว เพราะต้องการขยายตลาดใหม่ ๆ ให้กับสินค้าของไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป ยางพารา สิ่งทอ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงยานยนต์และชิ้นส่วนต่าง ๆ เนื่องจากกังวลว่า หากไทยไม่ทำการเจรจากับสหภาพยุโรปแล้ว จะทำให้เสียโอกาสทางการค้า เสียโอกาสในการเป็นฐานการผลิต การกระจายสินค้า และการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปให้กับประเทศอื่น ๆ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” การบรรยายในหัวข้อ “ผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-สหภาพยุโรป และผลกระทบต่อไทย” พร้อมทั้งในการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งข้อมูลที่ได้ในวันนี้ (28 ต.ค. 62) จะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการเจรจาต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top