ข่าวทั่วไป

อบต.ทั่วประเทศ ร่วมหนุน “นิพนธ์” ขับเคลื่อนสร้างชุมชน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ทั่วไทย

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (30 ต.ค. 62) ที่ห้องดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นำโดยนายวิชัช ไตรรัตน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมหารือกำหนดมาตรการ และแนวทางการป้องกันในการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ตำบล หมู่บ้านอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า นโยบาย “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” เป็นนโยบายเพื่อขับเคลื่อนระดับท้องถิ่นให้มีการจัดระเบียบการจราจรในแต่ละพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมด เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในตำบล ชุมชน หมู่บ้าน อย่างเป็นรูปธรรม คือ การเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น ให้เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยเชื่อมโยงกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติ ลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพเพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ทุกภูมิภาคพร้อมเพิ่ม ด่านชุมชน สกัดเมาแล้วขับ และขับรถเร็ว การใช้กลไกของท้องถิ่นจากเดิมที่ใช้ในระดับจังหวัดให้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้อำนาจว่าการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการดูแลการจราจรในพื้นที่นั้น ๆ ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนของคนในพื้นที่ หากส่วนท้องถิ่นสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเข้มงวด และทำงานควบคู่กับมาตรการความปลอดภัยระดับจังหวัด อำเภอ จะสามารถลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top