ข่าวทั่วไป

“นิพนธ์” ส่ง 517 จนท. ที่ดิน ออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 85,000 แปลง โวกรมที่ดินยุค 4.0 ยุติข้อขัดแย้งสู่สังคมอุดมสุข

วันนี้ (14 พ.ย. 62) ที่อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน จังหวัดนนทบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งตัวเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จำนวน 517 คน เพื่อออกไปปฏิบัติงาน ตามโครงการเดินสำรวจสอบเขตที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม RTK GNSS Network ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา 54 ทวิ และมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในพื้นที่ 28 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร กระบี่ พังงา ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีเป้าหมาย จำนวน 85,000 แปลง เพื่อยกมาตรฐานการรังวัดให้สูงขึ้น

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวตอนหนึ่งว่า กรมที่ดินมีโครงการพัฒนามาตรฐานรูปแปลงที่ดิน โดยจัดให้มีโครงการเดินสำรวจสอบเขตที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม RTK GNSS Network เพื่อยกมาตรฐานการรังวัดที่สูงขึ้น และได้นำเทคโนโลยีการรังวัดสมัยใหม่มาใช้ในการรังวัดทำแผนที่ เพื่อให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง แม่นยำสูง สามารถตรวจสอบตำแหน่งของหลักเขต หรือแนวเขตที่ดินในกรณีสูญหายถูกทำลาย หรือถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว มีความละเอียด ถูกต้องตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อแก้ปัญหาความทับซ้อนของที่ดิน และที่ดินที่ได้มีการรังวัดไว้นานแล้ว

ทั้งนี้ การรังวัดด้วยระบบ RTK GNSS Network ถือเป็นการให้บริการสาธารณะในเชิงรุกของกรมที่ดิน และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสำรวจ และทำแผนที่สามารถเขื่อมโยงกับเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง การสำรวจเพื่อการก่อสร้างการเกษตรอัจฉริยะการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ การโยธาธิการและผังเมือง การตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ดินถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินงานประกอบการทุก ๆ อย่าง

นอกจากนี้ การรู้แนวเขตที่ดินที่เจ้าของที่ดินครอบครองชัดเจน จะเป็นการลดปัญหากรณีข้อพิพาทต่าง ๆ อันเกิดจากเรื่องที่ดิน ซึ่งจะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในเรื่องการดูแลการจัดการกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และให้สิ่งที่มีคุณค่าแก่สังคมในการยกระดับมาตรฐานการรังวัดสู่สากลเพื่อยุติขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดิน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินของประชาชนสู่สังคมอุดมสุข และมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน

โดยขอเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นตัวแทนของกรมที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังพื้นที่ป่าไม้ ที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้าม จะต้องตรวจสอบให้ดี อย่าให้มีการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่นี้เป็นอันขาด

การปฏิบัติงานขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ทำงานด้วยความโปร่งใส อย่าให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ของกรมที่ดินเสียหาย ต้องช่วยกันทำให้กรมที่ดินไปสู่บริการดีไม่มีทุจริต ตามภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top