ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน ม.อ. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ จัดโครงการ “ความร่วมมือในการจัดทำงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้สู่ความยั่งยืน”

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ จัดโครงการ “ความร่วมมือในการจัดทำงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้สู่ความยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้แผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ชุมชน และสังคม สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาชุมชนได้ โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ผู้ดำเนินโครงการและผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน ในวันดังกล่าว ช่วงเช้าจะมีการบรรยายพิเศษ 3 หัวข้อ คือ

1.”ทิศทางและแนวปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดนให้แก่สถาบันอุดมศึกษา” โดยผู้แทนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2.”การจัดสรรงบประมาณพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการบริหารงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3.”นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน” โดยนายสุพัฒน์ นาครัตน์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเพื่อบูรณาการเชิงพื้นที่ สำนักงบประมาณ

ในช่วงบ่าย จะมีการเสวนาและวิพากษ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของกลุ่มเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ใน 10 ประเด็น คือ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแก้ไขปัญหาความยากจน อาหารและการแปรรูป การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติ สังคมพหุวัฒนธรรม สุขภาพและการแพทย์ Digital Smart City and Creative Economy การจัดการพลังงาน สังคมสูงวัย และชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top