ข่าวทั่วไป

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ผนึกกำลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5

วันนี้ (2 ธ.ค. 62) ที่โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 : The 5th MIS for Sustainable Road Safety โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกหลักในการบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ให้สามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อกำหนดตัวชี้วัด มาตรการ และแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์ และที่สำคัญจะนำไปสู่การมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต่อไป

นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “อุบัติเหตุทางถนน” เป็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ โดยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 20,169 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 55 คน โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนในหมู่บ้าน ชุมชน และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโก และนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ โดยมีบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทำหน้าที่เยียวยาให้การคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ กรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

สำหรับโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 : The 5th MIS for Sustainable Road Safety มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวม จำนวน 65 คน

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การแถลงข่าวแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสงขลา การนำเสนอผลการบริหารจัดการข้อมูลและแผนงานฯ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมา กรอบแนวทาง และกลยุทธิ์การขับเคลื่อนตำบลขับขี่ปลอดภัย การนำเสนอแผนงานปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน ระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น การแนะนำการใช้ระบบบันทึกแผนงาน โครงการแบบออนไลน์ โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และ Workshop การบันทึกแผนงาน โครงการของทุกหน่วยงาน และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุกอำเภอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสีย ทั้งชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top