ข่าวทั่วไป

มท.2 มอบนโยบายเน้นการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้งช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม (อบจ.สงขลา) ประจำปี 2563

วันนี้ (6 ธ.ค. 62) ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นางสาวเหมวดี เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ตลอดจนมูลนิธิ อาสาสมัคร อปพร. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากในห้วงของเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคมของทุกปี จังหวัดสงขลามีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ซึ่งในปัจจุบันนับวันยิ่งมีความสลับชับซ้อนมากขึ้น และภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมักเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัย สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐ และบริษัทห้างร้านทั้งหลาย โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ติดลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 5 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร และควนเนียง ได้ประสบกับปัญหาอุทกภัย ทำให้พี่น้องในพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายครัวเรือน

เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และการฟื้นฟูภายหลังการเกิดภัย จึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด หากเกิดภัยพิบัติขึ้น จึงจำเป็นจะต้องจัดการระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ พร้อมเน้นการแจ้งเตือนภัย การอพยพผู้ประสบภัย การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือแก่ประชาชน

โดยที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการจัดฝึกอบรม การฝึกซ้อมแผนอย่างต่อเนื่อง จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เล็งเห็นความสำคัญกับทุกข์สุขของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่เฉพาะการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเท่านั้น แต่รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง อีกด้วย

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมขึ้น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย

1.การชักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ บุคลากรในการปฏิบัติการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และเป็นรูปธรรม ณ บริเวณคลองวง ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.การมอบนโยบายในการป้องกันน้ำท่วมแบบบูรณาการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นนโยบายสำคัญของนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

และ 3.พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ในครั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังเกิดภัย และเป็นการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเหตุเบื้องต้น รวมไปถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการร้องขอ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกชักซ้อมแผนปฏิบัติการผชิญเหตุฯ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที พร้อมเป็นการให้ผู้เข้าร่วมฝึกชักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุฯ มีความรู้ ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในรูปแบบการปฏิบัติงานเป็นทีม สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

สำหรับพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา ที่ได้ให้การสนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 228 หน่วยงาน

ทั้งนี้ หลังเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม (อบจ.สงขลา) ประจำปี 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปล่อยขบวนรถ เรือทองแบน พร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top