ข่าวทั่วไป

มท.2 เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ จ.สงขลา ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

วันนี้ (11 ม.ค. 63) ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมอ่านสารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวเหมวดี เกตตะพันธ์ุ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ปกครองทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิม ต่างจูงลูกจูงหลานเข้าร่วมงานกันตั้งแต่เช้าอย่างเนืองแน่น บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อ่านสารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ความว่า “เด็ก และเยาวชน เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงต้องได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในด้านทักษะ จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้เด็ก และเยาวชนทุกคนเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีคุณธรรม มีหลักคิดที่ถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองต่อการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 20 และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความสุข

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ได้มอบคำขวัญว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย” เพื่อให้เด็ก และเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

รวมทั้งร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรักความสามัคคี โดยการน้อมนำแนวทางการอุทิศตนเป็นผู้ให้ และเสียสละเพื่อส่วนรวมของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ ที่จะส่งเสริมให้สังคม และประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ขอส่งความรัก และความปรารถนาดีมายังเด็ก และเยาวชนไทยทุกคน และขออวยพรให้เด็ก และเยาวชนไทยทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป”

สำหรับ “วันเด็กแห่งชาติ” จัดขึ้นเพื่อให้สังคมทั่วไปให้ความสำคัญกับเด็ก พร้อมทั้งให้เด็ก และเยาวชนมีความกล้าแสดงออกในด้านต่าง ๆ เสริมสร้างสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจที่ดี รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม มีระเบียบวินัย รวมทั้งได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก การเล่นเกมส์ ตอบปัญหา การแสดงดนตรี และการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลของเด็ก และเยาวชน การจัดเลี้ยงอาหาร ขนม ไอศกรีม ผลไม้ น้ำดื่ม และอื่น ๆ พร้อมรับของขวัญของรางวัลมากมาย อาทิ รถจักรยาน ตุ๊กตา กระปุกออมสิน ชุดตักทราย ขนมต่าง ๆ ฯลฯ

ทั้งนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ร่วมถ่ายทอดเสียงทางคลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. 90.5 เมกกะเฮิร์ตซ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top