ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา จัดกิจกรรม “จิบน้ำชาหัวเช้า เล่าเรื่องเมืองสงขลา” Songkhla Sport City เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนข้อราชการ สู่การพัฒนาพื้นที่

วันนี้ (15 ม.ค. 63) ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง และนายนฤทธิ์ มงคงศรี ร่วมพบปะหารือ และแลกเปลี่ยนข้อราชการในกิจกรรม “เสวนายามเช้า” โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “จิบน้ำชาหัวเช้า เล่าเรื่องเมืองสงขลา” Songkhla Sport City ในครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดี กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการนำเสนอ VTR แนะนำหน่วยงานเจ้าภาพ VTR “เล่าเรื่อง เมืองสงขลา” การออกกำลังกาย นำโดยเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัด และอำเภอ ทั้ง 16 อำเภอ สร้างสีสัน และรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

สำหรับการจัดกิจกรรม “เสวนายามเช้า” จังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการบริหารงานราชการจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนได้พูดคุย ปรึกษาหารือ และการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการการประสานงาน หรือการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด วาระจังหวัดและภารกิจต่าง ๆ สู่การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตพี่น้องประชาชนชาวสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การอยู่ดีมีสุขต่อไป

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าในครั้งต่อไป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองทุกแห่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เช่นเดียวกัน

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top