ข่าวทั่วไป

มท.2 ลงพื้นที่ จ.สงขลา ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พร้อมเปิดศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุน และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันนี้ (16 ม.ค. 63) ที่อาคารประชุมต้นปาล์ม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และเปิดกิจกรรมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2563 โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนคณะรองผู้ว่าราชการในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อาทิ นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ฯลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ฯลฯ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จิตอาสา ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิ และภาคเอกชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับฟังการรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ และรับฟังการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งจากคณะรองผู้ว่าราชการ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และนายมาหะมะพีสกรี วาแม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงต่าง ๆ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบว่ามีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่าปกติ คือ น้อยกว่าในปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 25-30 เพราะฉะนั้นเรื่องการบริหารจัดการน้ำจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งในอีก 3-4 เดือนข้างหน้า ซึ่งจากการรับฟังแผนปฎิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมชลประทาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปาใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

“…ขอยืนยันว่าจะมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ส่วนน้ำเพื่อการเกษตรในบางพื้นที่อย่างเช่น คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา อาจมีปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรอยู่บ้าง ซึ่งขณะนี้ได้ออกมาตรการในการนำน้ำจากแหล่งน้ำสำรอง เช่น คลองอาทิตย์ คลองจากจังหวัดใกล้เคียง และแหล่งน้ำจืดมาสนับสนุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และได้กำชับผู้ว่าราชการ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อประเมินติดตามสถานการณ์น้ำและปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งการกระตุ้นภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน จิตอาสา ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง การแจ้งขั้นตอนการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ประชาชนทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างร้านต่าง ๆ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด และรู้คุณค่า…”

ทั้งนี้ ภายหลังการมอบนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา พร้อมปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ อาทิ รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำระยะไกล ฯลฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 4 และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top