ข่าวทั่วไป

ม.อ. สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เปิดเวที “วุฒิสภาพบประชาชน” จับเข่าคุยนักศึกษาในจังหวัดสงขลา

วันนี้ (24 ม.ค. 63) ที่ชั้น 4 ห้องเลิศปัญญา อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมีคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมโครงการฯ นำโดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าคณะเดินทาง ในนามรองประธานคณะกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ มุ่งประเด็นไปที่การให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการจัดเวทีเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาในพื้นที่โดยตรง

โดยสมาชิกวุฒิสภามีการแบ่งกลุ่มพูดคุยกลุ่มย่อยกับนักศึกษา จำนวน 120 คน ในประเด็นหัวข้อ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหน้าที่ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตไทย อนาคตเรา” โดยพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา มีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม สื่อมวลชนในจังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

นอกจากนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับประทานอาหารกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำความรู้จักและพูดคุยกับสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด

สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้เดินหน้าลงพื้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นำสมาชิกวุฒิสภาพบปะกับพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งการลงพื้นที่เป็นรายภาค อันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทย และประเพณีการปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ สามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ อันจะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ร่วมถ่ายทอดเสียงทางคลื่นความถี่ 102.25 เมกกะเฮิร์ตซ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top