ข่าวการศึกษา

ม.อ.สุราษฎร์ธานี โชว์ผลงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง-ใช้งานได้จริง ช่วยเหลือชุมชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมศักยภาพทางด้านวิชาการของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในโครงการ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 : The 3rd PSU Network on Surat Thai Campus” เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้าสัมผัสกับบรรยากาศกิจกรรม และได้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขต โดยในปีนี้จัดโครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสื่อมวลชนจากภาคใต้ ส่วนกลาง ภาคเหนือ รวม 45 สำนัก และประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต เข้าร่วมรวมจำนวน 80 คน โดยพิธีเปิดโครงการมีขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต มีการบริหารงานภายใต้รูปแบบ PSU System กล่าวคือ PSU System เป็นระบบประสิทธิภาพทางการบริหารที่ยึดหลักความเชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายของวิทยาเขตเพื่อเกื้อหนุนให้สามารถใช้ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และรากฐานวิชาการร่วมกัน ซึ่งการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยการรับรู้ของชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือ ซึ่งในส่วนนี้ มหาวิทยาลัยก็ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนเป็นอย่างดีเสมอมา ถือโอกาสนี้ในการกระชับความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต ต่อไป

โดยโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเพาะปลูกพืชสวนและไม้ผลที่มีค่าทางเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและบนบก ดังนั้น การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงมุ่งเน้นการตอบสนองบริบทของพื้นที่ดังกล่าว โดยมุ่งพัฒนางานวิจัยและความเป็นนานาชาติด้านพืช เศรษฐกิจ การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านไม้ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไปในอนาคต

ภายในงานจัดให้มีการแถลงข่าวงาน ครบรอบ 30 ปี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การประชาสัมพันธ์งาน PSU Research EXPO 2020 ซึ่งเป็นมหกรรมงานวิจัยครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ : PSU Day of Pride 2020” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คุณค่าสงขลานครินทร์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และร่วมยินดีกับผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมชมนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมของผู้ได้รับรางวัล อีกด้วย

หลังจากพิธีเปิดโครงการฯ สื่อมวลชนได้เข้าชมนิทรรศการและผลงานเด่นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ผลงาน “Smart Learners for the future” โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการ “ม.อ. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง” โดยสำนักวิจัยและพัฒนา โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Excellence Center) โดยศูนย์บริการวิชาการ และการนำเสนอผลงานเด่นของนักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาทิ โครงการ Herbal City เมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการแนวทางการพัฒนาการจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน บนเส้นทางการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ สุราษฎร์ธานี-เขื่อนรัชชประภา ผ่านสื่อการตลาดแบบดิจิตอล โครงการรางวัลสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายและระดับชาติ โครงการบล็อกยางปูพื้น โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บล็อกยางพารา บล็อกโฟมยางพารา และบล็อกคอนกรีตมวลเบาผสมวัสดุทางการเกษตรในชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

อีกทั้ง ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม “โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนนวัตกรรมการเรียนรู้และการวิจัย” ภายใต้การกับกำดูของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา โดยการนำไปใช้ปูพื้นสระน้ำและทำถนนยางพาราแอสฟาติก อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top