ข่าวการศึกษา

ม.อ. บูรณาการองค์ความรู้ เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้

ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวอย่างของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยลักษณะตลาดจะตั้งบนท้องร่องสวนมะพร้าว ป่าจาก ขนาบริมคลองในบางที่ร่มรื่นมีที่พักผ่อนที่นั่งรับประทานอาหารทั่วบริเวณ จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปในชุมชน เช่น น้ำส้มจาก น้ำผึ้งจาก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สบู่มะพร้าว ฯลฯ อาหารขนมพื้นบ้าน รวมทั้งผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล เป็นต้น

ทีมนักวิชาการและนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.วิชชุตา มาชู คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบางใบไม้มามาเป็นเวลานาน นับแต่การเปิดการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ภายใต้ชื่อ “โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ : การพัฒนาตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้” ซึ่งเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ

ความร่วมมือของทีมนักวิชาการและนักวิจัย ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ “การพัฒนาสื่อการตลาดออนไลน์การท่องเที่ยวโดยชุมชน” เป็นการจัดทำสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอยูทูป จำนวน 18 คลิป นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยชุมชนบางใบไม้เป็น 1 ใน 18 ผลงานดังกล่าว มีการนำปัญหาที่ชุมชนต้องการความช่วยเหลือมาเป็นโจทย์กรณีศึกษา ของการเรียนการสอนในรายวิชา การตลาดการท่องเที่ยวและบริการ และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว ให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณและดำเนินการวิจัยตลาด โดยผลงานวิจัยทั้งหมดจะถูกนำกลับไปถ่ายทอด และส่งมอบคืนแก่พื้นที่ชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ต่อไป

นอกจากนั้น ยังมีการใช้พื้นที่ชุมชนบางใบไม้เป็นพื้นที่วิจัยระดับปริญญาตรี ในหัวข้อวิจัยต่าง ๆ อาทิ การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สวนลุงสงค์ ตำบลบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ และการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น สวนลุงสงค์ และ การใช้พื้นที่ตลาดน้ำบางใบไม้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และร่วมเป็นกิจกรรมของตลาด เช่น การจัดแข่งขันการคิดสูตรเครื่องดื่มสมุนไพร และออกแบบการจัดอาหาร เป็นต้น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top