ข่าวทั่วไป

องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.สงขลา ขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันนี้ (5 ก.พ. 63) ที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ (5 ก.พ. 63) เป็นที่ประจักษ์กันทั่วไปแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงธรรมชาติ

ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และทรงคำนึงถึงความสอดคล้องเกื้อกูลตามหลักภูมิสังคมระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน น้ำ แร่ธาตุ เป็นต้น จึงก่อให้เกิดแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การปลูกต้นไม้ในใจคน การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ป่าเปียก หรือภูเขาป่า รวมทั้งการทำฝายชะลอความชุ่มชื้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ และขจัดปัญหาความยากจนให้กับราษฎรของพระองค์

การดำเนินงานสนองพระราชดำริของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ผ่านมา ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ มาใช้ในการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์ดินและน้ำ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล และยั่งยืน

ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนตั้งใจทุ่มเทปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ร่วมกันมุ่งมั่น “สืบสาน รักษา ต่อยอด” การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ยังประโยชน์แก่ราษฎรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อไป พร้อมขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดการประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องพระราชดำริ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 280 คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี การบรรยาย เรื่อง “แนวทางพระราชดำริสู่การพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน” โดย ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การเสวนาการนำเสนอการดำเนินงานแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการขยายผลต่าง ๆ โดย ผศ. ดร.กิติชัย รัตนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการแบ่งกลุ่มระดมสมอง การกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสนองงานพระราชดำริ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย ผศ. ดร.กิติชัย รัตนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยากร

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านหลุมหัวล้าน จังหวัดสงขลา และกลุ่มอาชีพแม่บ้านคนรักษ์ป่าต้นน้ำ บ้านหลังอ้ายหมี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top