ข่าวการศึกษา

สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่ จ.สงขลา หนุนสร้างเยาวชนผู้นำพลังงานเพื่อความยั่งยืน

วันนี้ (9 ก.พ. 63) ที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชน ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 60 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์พลังงาน” บ่มเพาะพลังปัญญา และสำเร็จการศึกษา

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงาน กกพ. เปิดเผยว่า กิจกรรม “รักษ์พลังงาน” บ่มเพาะพลังปัญญา ที่สำนักงาน กกพ. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชน 7 องค์กรในจังหวัดสงขลา ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแบบอย่างที่ดีของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชน ในการร่วมกันพัฒนาภาคพลังงานในภาคใต้และภาคพลังงานไทย ให้เกิดความยั่งยืน

“เมื่อทุกคนเป็นผู้มีองค์ความรู้ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้ว ผมไม่อยากให้ภารกิจและหน้าที่ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ (9 ก.พ. 63) จบไปพร้อมกับการรับเกียรติบัตรที่ได้รับ ตรงกันข้ามมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งในกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาภาคพลังงานของประเทศ และควรที่จะต้องได้รับการสานต่อไปให้เกิดเป็นมรรคผล เพื่อความยั่งยืนให้กับภาคพลังงานของประเทศต่อไป”

วันนี้ (9 ก.พ. 63) กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “กกพ. กำกับความสุขให้คนไทย” โดยสำนักงาน กกพ. ร่วมกับองค์กรชุมชน 7 องค์กรในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา ศูนย์พัฒนาการเมือง ภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสงขลา วัดเกาะบกรัตนาราม สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล (อำเภอรัตภูมิ-อำเภอควนเนียง) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงาน สิทธิและหน้าที่ชุมชน การสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน และกระบวนการแสดงออกอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เป็นระยะเวลารวมกว่า 4 เดือน โดยได้รับเกียรติจากนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคม ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ กล่าวว่า ภายใต้แผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือพีดีพี ภาคใต้ยังคงต้องมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักงาน กกพ. ในฐานะองค์กรภาครัฐ ทำหน้าที่กำกับ ดูแล กิจการพลังงานของประเทศ จึงให้ความสำคัญและการสนับสนุนเพื่อให้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่งสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ทางด้านพลังงานให้ถูกต้อง นำไปสู่กระบวนการตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเพียงพอ จากการที่สำนักงาน กกพ. ได้จัดกิจกรรม “รักษ์พลังงาน” บ่มเพาะพลังปัญญาขึ้น เพื่อต้องการให้ เป็นแบบอย่างที่ดีของกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ที่ต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อเป้าหมายของการสร้างชุมชนที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น “องค์กรกำกับความสุขให้คนไทย”

ขณะที่ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนายชารีฟ บุญเลี่ยง และนายปรัญญา รอบรู้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความรู้ทั้งในเรื่องสถานการณ์และการจัดการพลังงาน แนวโน้มพลังงาน การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานเบื้องต้น บทบาทงานกำกับกิจการพลังงาน การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชน รวมทั้งพี่น้องในชุมชนให้ได้รับทราบ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรู้รักษ์พลังงานได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การยืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา การจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงาน การแสดงหนังตะลุง “รักษ์พลังงาน” บ่มเพาะพลังปัญญา จากตัวแทนนักเรียน การฉายวีดีทัศน์ “พลังปัญญา บ่มเพาะต้นกล้าต้นแบบที่เข้มแข็ง” การสรุปบทเรียน “รักษ์พลังงาน” บ่มเพาะพลังปัญญา โดยตัวแทนนักเรียน และวิทยากรจากกิจกรรม “รักษ์พลังงาน” บ่มเพาะพลังปัญญา พิธีมอบประกาศนียบัตร การกล่าวแสดงความยินดี และการจุดเทียนแสดงสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงานสืบไป บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top