ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนมาตรการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ

วันนี้ (18 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินมาตรการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาขยะในปัจจุบันเป็นผลกระทบระดับโลก พฤติกรรมคนไทยเกี่ยวกับการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่มีการคัดแยกขยะ ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบต่อการบริหารจัดการ และทำให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดมีปริมาณมาก คนไทยส่วนใหญ่มองข้าม และละเลยไป เพราะหลายคนไม่เข้าใจว่าการทำไปจะได้รับประโยชน์อะไรจากการทิ้งขยะลงถังแยกขยะ อีกทั้ง ไม่ได้มีการปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการแยกขยะ ทั้งที่ความเป็นจริงการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดี ต้องเริ่มที่การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ทำให้ได้วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูงสามารถนำไป Reuse หรือ Recycle ได้ง่าย รวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัดก็จะมีปริมาณน้อยลงด้วย ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจำเป็นจะต้องเป็นต้นแบบ สร้างการเรียนรู้การคัดแยกขยะในสำนักงาน และขยายผลไปยังประชาชนผู้มาใช้บริการ

ขณะที่ นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาขยะจากพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ มาตรการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก กิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในสวนสัตว์ และกิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล ซึ่งมาตรการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการที่ทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานด้านการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสำนักงาน และพื้นที่ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชน ในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ได้เชิญหน่วยงานที่ต้องร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐที่มีสำนักงานอยู่ภายในบริเวณขอบเขตรั้วศาลากลาง และหน่วยงานราชการภูมิภาคระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน มาประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และรับทราบแนวทางการเนินการเก็บข้อมูลการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน รวมถึงวิธีการรายงานผลในครั้งนี้ เพื่อสร้างการเรียนรู้การคัดแยกขยะในสำนักงาน พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ และปรับพฤติกรรมการบริโภค ให้หน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา ร่วมกันขับเคลื่อนสามารถเป็นแบบอย่างในการ ลด และสามารถขยายผลไปยังประชาชนผู้มาใช้บริการได้ยั่งยืน ต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top