ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา “เร่งรัดนายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562”

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562-2563 โดยกำหนดให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทำงานอยู่เดิมแล้ว ซึ่งไม่ใช่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามระบบ MOU แบบปกติ ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 31 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 สามารถขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และขออนุญาตทำงานต่อได้ไปอีก 2 ปี โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ณ ตลาดสุขใจ ตั้งอยู่เลขที่ 129/149 หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ นางชวนชม บัวอนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้นายจ้างตรวจสอบว่า ตนเองมีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้อยู่หรือไม่ หากมีให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ยื่นบัญชีรายชื่อ ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List) ได้ทางระบบสารสนเทศกรมการจัดหางาน https://e-workpermit.doe.go.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563

2.นำแรงงานต่างด้าวไปตรวจและประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

3.นำแรงงานต่างด้าวไปขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา

4.ยื่นขอรับอนุญาตทำงาน (ตท.2) ทาง https://e-workpermit.doe.go.th พร้อมนัดหมายวันเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)

และ 5.นำแรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) เพื่อออกใบรับคำอนุญาตทำงาน และปรับปรุงทะเบียนประวัติพร้อมออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันตามกฎหมาย จะไม่สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวต่อไปได้ หากประสงค์จะแจ้งแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการตามระบบ MOU เท่านั้น ส่วนนายจ้าง สถานสถานประกอบการ ที่ไม่สามารถยื่นแบบบัญชีรายชื่อ (Name List) ในระบบสารสนเทศได้ ให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7432-2418 และ 0-8551-4003 ในวันเวลาราชการ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top