ข่าวการศึกษา

ม.อ. ผนึกกำลัง กฟน. เดินหน้าวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart University

ช่วงบ่ายวันนี้ (12 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของ กฟน. คือ พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีภารกิจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ซึ่งทาง กฟน. เล็งเห็นว่าภาคการศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจของ กฟน. ในการนำเทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กฟน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับทาง ม.อ. ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านการวิจัย การใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลการใช้พลังงาน ความต้องการด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาระบบการบริการด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เพื่อรองรับการพัฒนา ม.อ. สู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ซึ่งทาง กฟน. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ ความสามารถในการพัฒนางานด้านการวิจัย ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ซึ่งเห็นว่าในพื้นที่ภาคใต้ มี ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยหลัก มีรากฐานในงานด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลานาน มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นจำนวนมาก เหมาะสมที่จะนำความรู้ ความสามารถของบุคลากรมาทำการวิจัย เพื่อช่วยเหลือ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของภูมิภาคและประเทศ ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ม.อ. ยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์มุ่งเน้นการทำวิจัยจึงเป็นการส่งเสริมและตอบรับอย่างดียิ่ง สำหรับโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ คือ “โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในขตพื้นที่” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการสร้างกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องและสามารถแก้ปัญหาของประเทศ มุ่งเน้นการสนับสนุนทุนและบริหารจัดการงานวิจัยเชิงบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นโครงการที่ดีของการส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่อยู่ในระบบวิจัยที่ทำหน้าที่สนับสนุนทุนวิจัย บริหารงานวิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเป็นโอกาสอันดีของการสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยของ ม.อ. และ กฟน. ได้สร้างสรรค์ผลงาน และสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยของบุคลากร ภายใต้ “โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่” ซึ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน จะได้นำไปประยุกต์ใช้กับผลงานวิจัยต่าง ๆ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานและตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสด์ของความร่วมมือเพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่ ให้เป็นไปตามทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาผลงานวิจัยของบุคลากรทั้ง 2 องค์กร และผลักดันให้นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศ ต่อไป

รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า พิธีลงนามของ 2 หน่วยงาน เป็นข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือ (MOU) “โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่” ระหว่าง ม.อ. กับ กฟน. ขานรับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป้าหมายพื้นฐานของมหาวิทยาลัย คือ การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทาง ความเป็นไปได้ในการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และการใช้พลังงานอย่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด เป็นการร่วมกันดำเนินการศึกษาการใช้ประโยชน์ของข้อมูลการใช้พลังงาน ความต้องการด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาระบบการบริการค้นพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เพื่อรองรับการพัฒนา ม.อ. สู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) เป็นการร่วมมือด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เช่น การเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา การประชุมวิชาการ การฝึกงาน สหกิจศึกษา เป็นต้น ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชน

อีกทั้ง การร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับการไฟฟ้านครหลวง ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนางานด้านการวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ และเห็นว่าในพื้นที่ภาคใต้ มี ม.อ. ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลัก มีรากฐานในงานด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลานาน มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นจำนวนมาก เหมาะสมที่จะนำความรู้ ความสามารถของบุคลากรมาทำการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top