ข่าวการศึกษา

ม.อ. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมของไทย จัดอันดับโดย RUR

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกของสหพันธรัฐรัสเซีย คือ Round University Ranking (RUR) 2020 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ อันดับที่ 6 ของประเทศ และอันดับที่ 618 ของโลก ซึ่งได้รับการจัดอันดับคุณภาพที่ดีขึ้นหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 8 ของประเทศ และอันดับ 679 ของโลก เป็นการจัดอันดับคุณภาพตามตัวชี้วัด 4 ด้านได้แก่ 1.ด้านการสอน 2.ด้านการวิจัย 3.ด้านความเป็นนานาชาติ และ 4.ด้านความยั่งยืนทางการเงิน โดยแต่ละด้านจะแบ่งออกเป็น 5 ตัวชี้วัด การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบ่งบอกคุณภาพและชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้แต่ละมหาวิทยาลัยนั้น ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ด้านวิจัยและด้านอื่น ๆ ของแต่ละแห่ง และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของเยาวชน

อย่างไรก็ตาม มีหลายด้านที่อยู่ในอันดับที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยชั้นนำ คือ ด้านการเรียนการสอน และ การวิจัย ซึ่งอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยไทยที่โดดเด่นด้านนี้ โดยวัดจากจำนวนบุคลากรทางวิชาการต่อจำนวนนักศึกษาและต่อบัณฑิต ชื่อเสียงในการสอนระดับนานาชาติ จำนวนนักศึกษาปริญญาเอก การได้รับการอ้างอิง ผลกระทบ จำนวนงานวิจัย และชื่อเสียงด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ นอกจากนั้นในระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีความเด่นในความมีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคอยู่ในอันดับ 5 ของไทย และอยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ

คุณภาพด้านการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากจะมาจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์แล้ว ยังเป็นเพราะการมีหลายวิทยาเขตที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ซึ่งมีความหลากหลาย มีโจทย์วิจัยที่ต่างกันไปตามเอกลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ PSU Education Transformation ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top