ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งคณะทำงาน “ศบค.จังหวัด” เดินหน้าติดตามทุกมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

ช่วงบ่ายวันนี้ (12 พ.ค. 63) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสมหวัง เรืองเพ็ง และนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ฯลฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อสั่งการ และติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็น อาทิ การประเมินมาตรการผ่อนคลายของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ทั้งตลาดน้ำ ตลาดนัด ซึ่งแต่ละจังหวัดมีสัดส่วนความร่วมมือ ประมาณ 60 : 40 รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ได้รับความร่วมมือ 60 : 40 และร้านค้าปลีก 70 : 30 พร้อมฝากถึง ศบค. ในพื้นที่ เร่งติดตามการให้ความร่วมมือเพื่อให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ทั้งการดูแลผู้มาใช้บริการอย่าให้เกิดความแออัด การลดเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้สั้นลง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การสวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการเน้นย้ำในเรื่องการเดินทางระหว่างจังหวัด ให้มีการประสานการปฏิบัติระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด หรืออำเภอต่ออำเภอ โดยห้ามนำอุปกรณ์ หรือเครื่องมือมาปิดเส้นทางจราจร แต่ให้จัดทำเป็นด่านคัดกรอง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ การสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชน และการรับเรื่องร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ พร้อมให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารของแต่ละจังหวัด ทั้งสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น การปรับปรุงข้อมูลของแต่ละจังหวัดให้เป็นปัจจุบันตามหัวข้อต่าง ๆ อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ QR Code ในการประเมินการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 263 ในการนำมาใช้งานต่อไป โดยแอปพลิเคชั่นดังกล่าว จะสามารถติดตามไทม์ไลน์ของประชาชนผู้เข้ารับบริการจากสถานประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ได้

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดสงขลา ได้มีการแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงาน ศบค.จังหวัด โดยมีการติดตามมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะตลาดน้ำ ตลาดนัด รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ร้านค้าปลีก ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การสวม Face Shield การลดระยะเวลาในการใช้บริการ การลดความแออัด ฯลฯ โดยให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามประเมินมาตรการต่าง ๆ ทั้งผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top