ข่าวทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ห่วงใย ใกล้เปิดเทอม จัดเสวนา “เปิดโรงเรียนปลอดภัย เสริมพลังใจ บุคลากรทางการแพทย์” ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอก 2

วันนี้ (24 มิ.ย. 63) ที่ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยดีขึ้นเป็นลำดับ กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียน การสอนที่สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตาม หลายภาคส่วน รวมถึงผู้ปกครองยังคงมีความเป็นกังวลว่าโรคโรค COVID-19 นี้ อาจกลับมาแพร่ระบาดในสถานศึกษาอีกครั้ง

รศ. นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบุลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ก่อนหน้านี้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดจะลดลง แต่เมื่อใกล้เวลาการเปิดเทอมของแต่ละโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองและหลายฝ่ายมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การเตรียมความพร้อม รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของโรงเรียน เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรค

ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงความตั้งใจในการจัดเสวนา “เปิดโรงเรียนปลอดภัย เสริมพลังใจบุคลากรทางการแพทย์” ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและกุมารแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงนโยบาย มาตรการและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นอกจากมาตรการและการให้ความรู้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว ก่อนหน้านี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการติดเชื้อให้แก่บุคลากรของโรงแรมและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการป้องกันตัวเองจาการติดเชื้อ แพร่เชื้อ รวมถึงการทำความสะอาดที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความปลอดภัยในการรับนักท่องเที่ยว

ขณะที่ ผศ. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กล่าวว่า ก่อนเปิดโรงเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ โรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้มีมาตรการที่ออกมาเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังมีความต้องการการช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ในทางปฏิบัติ สำหรับมาตรการที่ผู้ปกครองและครูควรทำก่อนเปิดเรียน เช่น การคัดกรองเด็กป่วยของผู้ปกครองและครู ไม่ควรให้เด็กป่วยมาโรงเรียน การกำหนดให้นักเรียนใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากทางการแพทย์เมื่ออยู่ในโรงเรียน ส่งเสริมเรื่องการล้างมืออย่างถูกต้อง การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งอาจใช้การเว้นห่างกัน หรือการปรับระบบเวลาเรียน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างเสริมพลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่มีลูกหลานเล็ก ๆ ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 ด้วยหนังสือภาพ “เรายังรักกันทุกวันจ้ะ” ซึ่งเป็นตัวแทนสื่อภาษารักในวันที่กอดกันไม่ได้ สร้างสายสัมพันธ์ทางใจ แม้กายจะห่างกัน ผลิตโดยโครงการภูมิคุ้มใจ ธนาคารจิตอาสา และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และหนังสือ “คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือ COVID-19” โดยโครงการเด็กไทยแก้มใส และศูนย์การเรียนรู้ สสส. มอบแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดหนังสือภาพได้ที่ ww.happyreading in.th

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top