ข่าวมาใหม่

ม.อ. สร้างมิติใหม่ ขับเคลื่อนบริการวิชาการแบบบูรณาการ เชื่อม 2 คณะใหญ่ พัฒนาบ่มเพาะสหกรณ์การเกษตรเป้าหมาย 30 แห่งทั่วประเทศ​

วันนี้ (29 มิ.ย. 63) ที่โรงงานแปรรูปยางพารา สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด เพื่อประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (MIDC) คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์บ่มเพาะสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุน ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด ให้สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความคุ้มค่า สร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 สหกรณ์ ใน 21 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 7 ชนิดสินค้า ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา โคนม โคเนื้อ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เข้าร่วมโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาการจัดการได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 2 โครงการ ซึ่งนอกจากโครงการข้างต้นนี้แล้ว ยังมีโครงการเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการผลิตผักและผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามหลักวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 1,200 ราย จากสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 58 สหกรณ์ ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่คณะวิทยาการจัดการได้ร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรในการร่วมดำเนินโครงการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์และการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน ทั้งในแง่กระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด เป็นมิติใหม่แห่งการให้บริการวิชาการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ที่ผ่านมามุ่งเป้าการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่เน้นพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) โดยมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนในการใช้องค์ความรู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณการศาสตร์ในทุกสาขาวิชา สอดคล้องกับการที่คณะวิทยาการจัดการมีศาสตร์การจัดการที่หลากหลายทั้งศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งจะสามารถทำให้เกิดการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ และเมื่อบูรณาการร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีศาสตร์ที่สามารถบริหารจัดการกับผลผลิตทางการเกษตรได้ตั้งแต่ต้นทางของการผลิต ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งในการให้บริการวิชาการได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ในครั้งนี้ ก็เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ รวมถึงเพื่อประเมินความพร้อมศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เบื้องต้นตามรายชนิดสินค้า ซึ่งสินค้าของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด คือ ยางพารา ทั้งนี้ หลังจากนี้ทีมงานที่ปรึกษาโครงการจะลงพื้นที่สำรวจสหกรณ์การเกษตรตามเป้าหมายให้ครบทั้ง 30 แห่งทั่วประเทศ และจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในครั้งแรกนี้ไปวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนในการอบรมบ่มเพาะ การถ่ายทอดความรู้ และการสอนงาน (Coaching) ตามแต่ละรายสหกรณ์ต่อไป โดยคาดหมายว่าภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 30 แห่ง จะสามารถลดต้นทุนจากเดิมหรือเพิ่มประสิทธิภาพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับก่อนเข้าโครงการ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top