ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา เดินหน้ารณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ภายใต้แนวคิด “COVID-19 ปกป้องเด็กจากการใช้แรงงานเด็กตอนนี้มากขึ้นกว่าเดิม”

วันนี้ (30 มิ.ย. 63) ที่บริเวณหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ท่าสะอ้าน) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี โดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมประมงสงขลา และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 100 คน ท่ามกลางมาตรการคุมเข้ม COVID-19

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งานรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายนของจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดงานขึ้น ภายใต้แนวคิด “COVD-19 : ปกป้องเด็กจากการใช้แรงงานเด็กตอนนี้มากขึ้นกว่าเดิม” (COVID-19 : Protect children from child labour , now more than ever) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแสดงถึงการร่วมใจร่วมพลังต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้จังหวัดสงขลาไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายต่อไป เนื่องจากประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจังมาโดยตลอด

ด้าน นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่สมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อยุติการใชืแรงงานเด็กทั่วโลก กำหนดให้วันนี้เป็น “วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก” โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2545 ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดนโยบาย และแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ.2558-2563 ซึ่งเป็นแผน ฉบับที่ 2 ที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์ ป้องกัน ช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูเด็กทุกคนในประเทศไทย ที่อาจตกอยู่สภาวะการถูกใช้เป็นแรงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด การรณรงค์วันต่อต้านแรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน จึงถือเป็นการรณรงค์รูปแบบหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานในประเทศไทย

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสขลา เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการคุ้มครองแรงงานทั่วไป และแรงงานเด็ก ไม่ว่าแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงานในกิจการประมงทะเล ให้ได้รับการคุ้มครองในเรื่องสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรสาธารณะที่เกี่ยวข้อง ต้องหันมาให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าว และประสานความร่วมมือกันเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์อันที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายในทุกรูปแบบต่อไป

สำหรับการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และเยาวชนในจังหวัดสงขลา เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว ซึ่งวันนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การเดินขบวนรณรงค์เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การเสวนาในหัวข้อ “เมื่อเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานจะต้องไ้ด้รับการคุ้มครองอย่างไร” การจัดนิทรรศการ และการตอบปัญหา เล่นเกมชิงรางวัล

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top