ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ผ่านเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย

วันนี้ (8 ก.ค. 63) ที่โรงแรมกรีนเวิร์ลพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) กิจกรรมสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียนโรงแรม ร้านอาหาร) ระหว่างจังหวัดสงขลา กับส่วนราชการ และภาคประชาชน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พัฒนาการจังหวัดสงขลา หัวหน้ทส่วนราชการ ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน โรงแรม ผู้แทนกลุ่มองค์กร ฯลฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) กิจกรรมสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ระหว่างจังหวัดสงขลา กับส่วนราชการ และภาคประชาชน ในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และร่วมดำเนินงานคู่ขนานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคดี สงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการทำเกษตรแบบอินทรีย์ หรือเกษตรที่มีความปลอดภัย สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร ตั้งแต่กระบวนการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเปิดโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ตามแนวคิดแห่งห่วงโซ่คุณค่า หรือ Value Chain ทั้งในด้านการผลิต การบริโภค การตลาด ผลิตพืชผักปลอดภัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนวาระ “อาหารปลอดภัย” ให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้สู่พี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขอขอบคุณภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จนบรรลุวัตถุประสงค์ และขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป

นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดพิธีบันทึกการประสานความร่วมมือ กิจกรรม “สร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเชื่อมโยงสู่เครือข่ายโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร” มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ในการส่งเสริ่มสนับสนุนการสร้งรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร โดยทำงานคู่ขนานกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคดี สงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ รวมทั้งประสาน และขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่

โดยกิจกรรมบันทึกความร่วมมือ (MOU) แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดสงขลา กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนาม ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา บริษัท ประชารัฐรักสามัคดี สงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้แทนเกษตรกรตามเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐจังหวัดสงขลา และส่วนที่ 2 การบันทึกข้อตกลง (MOU) จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้แทนเกษตรกรตามเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดสงขลา กับโรงพยาบาล ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2.โรงพยาบาลสะเดา อำภอสะเดา จังหวัดสงขลา 3.โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 4.โรงพยาบาลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 5.โรงพยาบาลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 6.โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสขลา 7.โรงพยาบาลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8.โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 9.โรงพยาบาลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และส่วนที่ 3 เป็นการบันทึกข้อตกลง (MOU) จับคู่ธุรกิจ จำนวน 4 คู่

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top