ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (10 ก.ค. 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 27/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของจังหวัดสงขลา ขณะนี้ ไม่พบผู้ป่วยมากว่า 70 วัน โดยไม่พบผู้ป่วยในจังหวัดสงขลา มาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 และไม่พบผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ขณะที่ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ จังหวัดละ 50 ล้านบาท กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อ 5 (1) ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,697,990 บาท จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย

1.ให้อำเภอสะเดา ใช้จ่ายในการดำเนินการในกระบวนการคัดกรองตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้กับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ณ พรมแดนด่านสะเดา โดยจ้างเหมาในการนำอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เป็นระยะเวลา 31 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,500 บาท

2.ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยจ้างเหมารถรับ-ส่ง ผู้เดินทางผ่านแดนไปยัง 5 จังหวัดชายแดนใต้ และการส่งกลับภูมิลำเนาของผู้ที่ครบกำหนดการกักกันตัว 14 วัน จาก State Quarantine รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,540,750 บาท

และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในเชิงป้องกัน หรือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 34 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,740 บาท เพื่อติดตั้งประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สถานีรถไฟหาดใหญ่ สามแยกก่อนถึงท่าแพขนานยนต์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับทุกหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทุกคนในการไม่ประมาท “การ์ดอย่าตก” ขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แบบ New Normal อย่างเคร่งครัด 5 ประการ ประกอบด้วย 1.การใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 2.การหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 3.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด อย่างน้อย 1 คน ต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร 4.การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1-2 เมตร และ 5.การทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ พร้อมขอความร่วมมือในการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้การผ่อนปรนในระยะที่ 5 ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top