ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหางานจังหวัดสงขลา แนะขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงาน ตรวจสุขภาพ ตรวจลงตรา Visa และทำทะเบียนประวัติของแรงงาน 3 สัญชาติ

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ ได้มีการผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทย ได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคีให้อยู่และทำงาน ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นั้น

ขณะนี้ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือ สบต. อยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้า ครม. ได้ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยให้คนต่างด้าว

1.MOU ครบวาระการจ้างงาน 4 ปี

2.คนต่างด้าวที่ไม่ได้ยื่น Name List ตามมติ ครม. 20 สิงหาคม 2562

3.MOU หานายจ้างไม่ทันภายใน 30 วัน

และ 4.คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานไป-กลับ ชายแดน ตามมาตรา 64 ที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย และนายจ้างยังมีความต้องการจ้างอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานไปพลางก่อนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน ตรวจสุขภาพ ตรวจลงตรา Visa และทำทะเบียนประวัติ เพื่อให้ได้รับอนุญาตให้อยู่ และทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top