ข่าวทั่วไป

กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ จ.สงขลา ปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศเหนือ

วันนี้ (5 ส.ค. 63) ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศเหนือ แยก ทล.4135-ทล.4 อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับความเป็นมาของโครงการ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300)-ทล.4145 อำเภอสะเดา และคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และจังหวัดสงขลา ได้มีประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการระบบการจราจรทางบก จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พิจารณาเห็นว่าโครงการสำรวจและออกแบบส่วนต่อขยายทางหลวงชนบท สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศเหนือ แยก ทล.4135-ทล.4 อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีศักยภาพในการสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบการขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ทั้งทางอากาศ และทางบก มุ่งสู่ชายแดนใต้ อีกทั้ง ยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดเริ่มโครงการเชื่อมต่อการเดินทางจากสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ไปทางทิศเหนือ มีพื้นที่ว่างที่จะวางแนวถนนไปยัง ทล.A บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมทั้งเป็นการต่อเติมโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ โดยสามารถเชื่อมต่อไปสู่ชายแดนสะเดา และชายแดนปาดังเบซาร์ได้ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 270 วัน

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อศึกษาและคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบของถนนโครงการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สอดคล้องกับการเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมในปัจจุบัน รวมถึงศึกษาความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ และการลงทุนพร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุและสนับสนุนการคมนาคมขนส่งระหว่างสนามบินนานาชาติหาดใหญ่-ด่านชายแดนสะเดา และด่านชายแดนปาดังเบซาร์ ซึ่งคาดว่าประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อเชื่อมโยงต่อเติมโครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง ให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวง แก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณทางแยก ทางลัด ทางเลี่ยงระหว่างอำเภอ และบนทางหลวงหมายเลข 4 ทางหลวงหมายเลข 4287 ที่จะไปสู่ชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย พร้อมเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต สามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยว อีกทางหนึ่งด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top