ข่าวทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อถูก ปปช. ชี้มูลความผิด หรือ สตง. เรียกเงินคืน”

วันนี้ (6 ส.ค. 63) ที่ โรงแรม บี.พี. แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อถูก ปปช. ชี้มูลความผิด หรือ สตง. เรียกเงินคืน” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 โดยมีท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมการอบรม ร่วมให้การต้อนรับ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็นเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อถูก ปปช. ชี้มูลความผิด หรือ สตง. เรียกเงินคืน” ในวันนี้ การทำงานขององค์กรปกครองในปัจจุบันต่างเป็นที่จับตามองของสังคม ไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบาย จนถึงระดับประชาชนในท้องถิ่นด้วยกัน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองรูปแบบการกระจายอำนาจ ที่มาจากประชาชนโดยตรง การทำงานก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ แต่หากทำถูกใจประชาชน แต่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ก็มักจะมีการร้องเรียน ถูกตรวจสอบจากองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เสียเวลาในการชี้แจงข้อกล่าวหา ข้อร้องเรียน แทนที่จะนำเวลาเหล่านั้นไปทำงานพัฒนาพื้นที่เพื่อประชาชน

ทั้งนี้ จากชื่อโครงการฝึกอบรมจะเห็นได้ว่าก่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่งานด้านกิจการสภาท้องถิ่น กระบวนการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติทั่วไป และเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่ ที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ยังได้รับความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย และหนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับระเบียบที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่อยู่เสมอ พร้อมรู้วิธีการทำงานไม่ให้ถูก ปปช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือดำเนินคดีอาญา และถูกทักท้วง หรือเรียกเงินคืนจาก สตง. ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับฟังจากวิทยากรมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอให้สอบถามข้อปัญหาทางกฎหมายกับวิทยากร ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยังมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนมากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การพิจารณาข้อบัญญัติตำบล ที่ยังถือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ประกอบกับด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกจำนวน 5 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการแก้ไขครั้งใหญ่ เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง การตัดสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะมีผลให้บุคคลผู้นั้นไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอีกต่อไป ฯลฯ ซึ่งคาดว่า กกต. จะประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงประมาณปลายปี 2563

อีกทั้ง กระทรวงมหาดไทย ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบ หนังสือซักซ้อมใหม่เป็นจำนวนมากรวมทั้งเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และที่สำคัญบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกคณะกรรมการ ปปช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและดำเนินคดีเป็นจำนวนมาก ถูกคณะกรรมการ ปปช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และดำเนินคดีทางอาญา และถูก สตง. ทักท้วง หรือเรียกเงินคืน เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทยและไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีประกาศ เรื่องแนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระยะที่ 2 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ให้หน่วยงานในสังกัดสามารถดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาภายใต้ภารกิจและอำนาจหน้าที่ได้ตามปกติ และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการ กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 156 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เทคนิคเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น และกระบวนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติทั่วไปที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงสาระสำคัญซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไข ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอันใกล้นี้ พร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาสาระตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ออกมาใหม่ และระเบียบที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ และพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ทุนสำรองของสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบใหม่ รวมทั้งเพื่อให้รู้เทคนิคการทำงานไม่ให้ถูก ปปช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือดำเนินคดีทางอาญาและถูกทักท้วง หรือเรียกเงินคืนจาก สตง. และกระบวนการชี้แจง หรือต่อสู้คดีในชั้นตุลาการ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top