ข่าวทั่วไป

มท.2 มอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เนื่องในโอกาสครบรอบ 128 ปี “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563”

วันนี้ (10 ส.ค. 63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563” ณ โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 128 ปี “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวให้โอวาทเนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 ว่าเนื่องในวาระครบรอบ 128 ปี “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” จึงเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงมหาดไทย จะได้ยกย่องคุณงามความดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการทำงาน และสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน รวมถึงนำพาความร่วมมือระหว่างประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อให้เป็นไปตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมา

“…ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามภารกิจ ตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ซึ่งทุกคนได้ทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสมารถ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และทางราชการ ขอให้ยืนหยัดในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน ประพฤติตนป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป…”

ด้าน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นก็คือ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้พระราชทานกำเนิดกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2435 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 128 ปี

ในการนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นที่ปรากฏถึงความเสียสละในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน สร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และผลงานที่มีต่อสังคม อีกทั้ง เป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านในทุกปี จึงได้มีการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บน” ประจำปี 2563 จังหวัดสงขลา จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และพิธีอ่านสารส่งความปรารถนาดีมายังกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ภายในงานจัดให้มีการมอบรางวัล และมอบช่อดอกไม้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และรางวัลแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รางวัลชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 การอ่านคติธรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านของสมเด็จพระสังฆราช การอ่านสารจุฬาราชมนตรี และการมอบเสื้อที่ระลึกแก่นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top