ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา ส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจร รองรับโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย

วันนี้ (11 ส.ค. 63) ที่ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดสงขลา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา วุฒิอาสาธนาคารสมอง ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจรในระดับจังหวัด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีเป้าหมายส่งเสริมเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย ส่งเสริมการนำสมุนไพรไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนำออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มการใช้บริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ปราจีนบุรี สกลนคร สุราษฎร์ธานี และในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มจังหวัดเป้าหมายอีก 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก อุทัยธานี มหาสารคาม สุรินทร์ อำนาจเจริญ สระบุรี นครปฐมจันทบุรี และสงขลา เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกของประชาชน โดยมีเป้าหมาย คือ โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสงขลา 192 แห่ง แพทย์แผนไทย บุคลากรสาธารณสุข คณะทำงาน วิทยากร ผู้เกี่ยวข้องในสถานบริการทุกระดับ จำนวน 60 คน คณะกรรมการ คณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานในการสร้างความเข้มแข็งของการบริหาร และการจัดการเพื่อการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การขยายช่องทางการใช้ประโยชน์เพื่อมูลค่า และการตลาดการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ

โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรในการจัดทำจุดเรียนรู้และศักยภาพการผลิตสมุนไพร การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบสมุนไพรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เมืองนวัตกรรมสมุนไพร การจัดกิจกรรมการตลาดงานแสดงสินค้าฯ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ เครื่องแกง ส้มแขก มะม่วงเบา และส้มโอ

ทั้งนี้ ในส่วนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร มีจำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย เยลลี่หญ้าดอกขาวสำหรับลดความอยากบุหรี่ ตำรับยาสมุนไพรสำหรับรักษาแผลเรื้อรัง เครื่องดื่มผสมสารสกัดจากส้มแขก และมาร์กหน้าผสมสารสกัดจากส้มแขกนอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่อง

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top