ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลน้ำน้อย

ช่วงเช้าวันนี้ (13 ส.ค. 63) ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำน้อย โดยมีนายธงชัย เส้งนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย นายวสุธันย์ มะยะกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำน้อย และจิตอาสาประจำเทศบาลตำบลน้ำน้อย บุคลากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน ขึ้นเพื่อเป็นการรวมความสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลทุกแห่ง โดยรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติอย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผังเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตดังกล่าว ให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลน้ำน้อย จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลน้ำน้อยขึ้น ในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมความรู้ด้านบริหารจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกัน โดยชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่จะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติต่อไป

เทศบาลตำบลน้ำน้อย ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยความประสงค์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมความรู้เพิ่มทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อย่างเข้มแข็ง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้มีความเข้มแข็ง และจิตอาสาทุกคนมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ ที่จะส่งผลให้ประชาชนในเขตที่มีภัยพิบัติมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top