ข่าวการศึกษา

รมช.ศึกษาธิการ เปิดงานมหกรรม “ONIE Expo : Open House 2020” สุดอลังการ พร้อมจัดแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมือง-ผลิตภัณฑ์คน กศน.14 จังหวัดปักษ์ใต้

ช่วงเย็นวันนี้ (14 สิงหาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับภาคใต้ (ONIE Expo : Open House 2020) เพื่อเปิดเวทีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการระดับ Premium ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนครู บุคลากร สังกัด กศน. และนักศึกษา เข้าร่วมงาน และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า งานมหกรรมวิชาการ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับภาคใต้ (ONIE Expo 2020) ในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยตลอดชีวิต เน้นการสร้างการเรียนรู้ทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พลาดโอกาส และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนชายขอบ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยสำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และทางสังคม โดยได้มอบหมายจุดเน้นนโยบาย กศน. WOW เพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย (Good Innovation) เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และฝึกอาชีพ ตามความต้องการตามศักยภาพ โดยสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน

สำหรับมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับภาคใต้ (ONIE Expo) เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในระดับพรีเมี่ยม (Premium) ที่เกิดจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (OOCC) ผลงานทางวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดน และสำนักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษาทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติที่ดี ทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีพ Premium เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวงการระหว่างสำนักงาน กศน. และประชาชนที่ผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของ สำนักงาน กศน. และประชาชนผู้สนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงาน กศน. เพื่อก้าวสู่ระดับ Premium ในอนาคตในอันที่จะนำไปสู่การสร้าง เพิ่มรายได้ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top