ข่าวการศึกษา

คณะวิศวฯ ม.อ. เปิดหลักสูตรนานาชาติ innoEM ครั้งแรกในเมืองไทย ตอบโจทย์ Start Up รุ่นใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ในชื่อ (Innovation Engineering and Management) โดยทางหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตั้งแต่กระบวนการสร้างและบริหารจัดการนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมมือในการเปิดหลักสูตร ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ ม.อ.

วันนี้ (17 ส.ค. 63) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์เปิดหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ในชื่อ (Innovation Engineering and Management) โดยเป็นหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตั้งแต่กระบวนการสร้างและบริหารจัดการนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการใหม่

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเจตจำนงค์ร่วมกันข้างต้น จึงได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร Innovation Engineering & Management และจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “องค์กรต้องการเห็นอะไร และ Innovation Engineering and Management ตอบโจทย์ได้อย่างไร ขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันนี้ (17 ส.ค. 63) โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคณาจารย์จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ฯลฯ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.คํารณ พิทักษ์ ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธรรมวิชญ์ สิริภานุพงศ์ ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.สุมนาท ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงการเปิดหลักสูตรในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันการคิดค้นประดิษฐ์ “นวัตกรรม” ใหม่ ๆ ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วมาก บริษัทที่มีนวัตกรรมเด่น ๆ ก็สามารถเป็นบริษัที่นำตลาดได้ หรือคนรุ่นใหม่ที่เป็นนวัตกร สามารถเปิด บริษัท Start Up ของตัวเองและประสบความสำเร็จได้เมื่ออายุยังน้อย

“…หลักสูตร innoEM เป็นหลักสูตรนานาชาติ สอนด้วยภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่สร้างวิศวกรที่เป็น นวัตกร สามารถคิด idea ได้ด้วยตนเอง และนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้ทางวิศวกร และนำผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นไปทำตลาดได้ด้วยความรู้ด้านการบริหารจัดการ…”

หลักสูตรนี้จะมีความแตกต่างจากหลักสูตรของวิศวฯ ในรูปแบบเดิม คือ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการปฏิบัติ ใช้กรณศึกษาจากผู้ประกอบการจริงมาเป็นโจทย์ปัญหาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะที่จำเป็นแก่ผู้เรียน ให้สามารถออกแบบและบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม มีความคิดเป็นผู้นำ และสามารถในการสื่อสาร นำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพผ่านทางคอร์สการอบรมทักษะต่าง ๆ สนับสนุนให้นักศึกษาไปประกวด แข่งขัน และออกไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ อีกทั้ง ส่งเสริมให้มีการลงมือประกอบธุรกิจจริงด้วยนวัตกรรมของตนเองในระหว่างเรียน

สำหรับหลักสูตร Innovation Engineering and Management (innoEM) สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://innoem.eng.psu.ac.th/ หรือเข้ารับชมความเคลื่อนไหวของหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ได้ทุกระยะที่ https://www.facebook.com/innoemPSU

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top