ข่าวทั่วไป

สปข.6 เดินหน้า “พัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะความรู้ เรื่องการผลิต Digital Content” ตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต.

วันนี้ (18 ส.ค. 63) ที่โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะความรู้ เรื่องการผลิต Digital Content” ตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วมให้การต้อนรับ

นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะความรู้ เรื่องการผลิต Digital Content” ตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราทุกคนกำลังอยู่ใน “ยุคดิจิทัล” ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษยชาติ โดยเฉพาะเรื่องการรับข้อมูลข่าวสารในยุคไร้พรมแดน ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ต้องมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนี้ ทำให้พวกเราทุกคนไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดในหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ตลอดจนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้

จากเดิม กรมประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ผ่านทางสื่อหลัก นั่นคือ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุและโทรทัศน์เท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าของสื่อใหม่ ๆ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ฉะนั้น นอกจากข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้แล้ว ความรวดเร็วในการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชน มีความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์ จำเป็นต้องนำสื่อใหม่เข้ามาใช้เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลักอีกช่องทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ไลน์ โอเพนแชท ฯลฯ ทั้งนี้ เป้าหมาย คือ ต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับรู้ รับทราบและเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ควรรู้ ต้องรู้ และอยากรู้ อย่างครอบคลุม จึงขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด และนำไปถ่ายทอดต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีไปในทิศทางเดียวกัน และพร้อมปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อใหม่ควบคู่กับสื่อหลักที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นางกล่อมจิต คชรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในนามคณะทำงาน กล่าวว่า ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถ และจุดประกายแนวคิดในการผลิต Digital Content ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านทางสื่อใหม่ควบคู่กับสื่อหลักในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไป

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (ส.ปชส.) ในภาค 6 จำนวน 60 คน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพทางสื่อใหม่ควบคู่กับสื่อหลัก” เนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อใหม่ ควบคู่กับสื่อหลักในยุคดิจิทัลอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และ ดร.อรรถจน์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ Resource Person และประธานองค์กรอิสระด้านพัฒนาองค์กร บรรยายหัวข้อ “ปรับ Mindset ปรับความคิด ชีวิตดีมีสุข” เนื้อหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติ ที่ทำให้เกิดความสุขในการทำงานในยุคดิจิทัล

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ครั้งนี้ คาดว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ และมีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ผ่านทางสื่อใหม่ควบคู่กับสื่อหลักให้กับประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top