ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหางานจังหวัดสงขลา เผย ข่าวดี มติ ครม. เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด ขอรับใบอนุญาตทำงานได้

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายลง แต่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ยังไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ เนื่องจากมาตรการปิดจุดผ่านแดน จึงทำให้นายจ้าง สถานประกอบการ ประสบปัญหาขาดแคลนแรงานต่างด้าว

กรมการจัดหางาน จึงได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยแรงงานต่างด้าวที่สามารถดำเนินการตามแนวทางนี้ได้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1.แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลง MOU ซึ่งครบวาระการจ้างงาน 4 ปี

2.แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ถือเอกสารประจำตัว ได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport : PP) เอกสารเดินทาง (TD) เอกสารรับรองบุคคล (C) ที่ใบอนุญาตทำงานและการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด ในช่วงตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แต่ไม่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

3.แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตามข้อตกล MOU ที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายตามมาตรา 50 , 53 , 55 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่งด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาทิ ออกจากนายจ้างรายเดิม แต่ยังหานายจ้างรายใหม่ไม่ได้ภายใน 30 วัน เป็นต้น

และ 4.แรงงานต่งด้าวที่เข้ามาทำงานโดยใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน ซึ่งเข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 ซึ่งครบวาระการจ้างงาน

จัดหางานจังหวัดสขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงานต่งด้าว กลุ่มที่ 1-3 จะต้องยื่นขออนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และดำเนินการตามขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การตรวจสุขภาพ ซื้อประกันสุขภาพ การขอตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจัก (VSA) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 และการทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตชมพู) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยจะได้รับอนญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (สำหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ไม่มีในพื้นที่จังหวัดสงขลา)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทร.0-7432-2418 ในวัน และเวลาราชการ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top