ข่าวการศึกษา

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.อ. เจ้าภาพประชุมด้านบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย

วันนี้ (27 ส.ค. 63) ที่โรงแรมเนก้า ไรเฌอ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 โดยมี ผศ. ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ รักษาการแทนประธาน คบอ. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย จาก 32 สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 60 คน

ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งนี้ เพื่อจะได้แนวทาง และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) พัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย นวัตกรรม รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และตอบสนองความต้องการของชุมชน

ด้าน รศ. ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน รวมทั้งนำไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา คือ วัดถาวรวราราม และศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top