ข่าวทั่วไป

สปข.6 มอบรางวัลแก่เยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการประกวดบทความสร้างแรงบันดาลใจในการป้องกันยาเสพติด ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (29 ส.ค. 63) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด 2 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดคลิปวิดีโอ “ศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัสเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2563 ผลการตัดสินการประกวดปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1.ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “คดีพระพิรุณเบี้ยวน้ำ” จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร​ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม “น้ำสร้างชีวิต” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จังหวัดสงขลา ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร​ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม “ฝายมีชีวิต” จากโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ จังหวัดสตูล ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร​​​ รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม “THE GRACE OF DOCTRINE : ตรัสนิรันดร์” และทีม “ตราบธุลีดิน” จากโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ จังหวัดสตูล ส่วนอีกรางวัล ได้แก่ ทีม “พรจากเทวดานามภูมิพล” จากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย-พัทลุง จังหวัดพัทลุง รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม “โครงการแก้มลิง” จากโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปัตตานี ได้รับทุนการศึกษา 3,0000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2.ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “เพราะเรา คือ คนที่ใช้น้ำ” จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร​ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “หลุมขนมครก” และทีม “อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส” ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท และ 5,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ทั้ง 2 ทีม เป็นของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร​ ได้แก่ ทีม “พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้ง” และทีม “เริ่มด้วยสองมือ” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ส่วนอีก 1 รางวัลเป็นของทีม “ศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง รางวัล Popular Vote 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม “พรจากพ่อ” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลการประกวดบทความสร้างแรงบันดาลใจในการป้องกันยาเสพติด ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งดำเนินการมาระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2563 ด้วยเช่นกัน และมีเยาวชนได้รับรางวัล ดังนี้

​1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภักดีวิทยา จังหวัดปัตตานี ได้รับทุนการศึกษา 2,500 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทพา จังหวัดสงขลา ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท ทุกรางวัลมีเกียรติบัตรมอบให้

2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทพา จังหวัดสงขลา ได้รับทุนการศึกษา 3,500 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท ทุกรางวัลมีเกียรติบัตรมอบให้ด้วยเช่นกัน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top