ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา เตรียมจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการ

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ได้เตรียมจัดประชุมนายจ้าง สถานประกอบการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นมา และชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.การปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกต้องกฏหมาย งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกร และขายของหน้าร้านกับนายจ้าง การแจ้งคนต่างด้าวเข้าทำงาน-ออกจากงาน การนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU

และ 2.แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมสยามโอเรียนทอล ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้าจัดให้มีการบรรยายนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยนางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา การปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 การจ้างแรงงานต่างด้าวตามระบบประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง โดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 สงขลา พร้อมทั้งมีการตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top