ข่าวมาใหม่

จ.สงขลา ยกขบวนสินค้า OTOP 260 บูธ งาน “OTOP ทั่วไทยสุขใจ @ เมืองเก่าสงขลา”

ที่บริเวณโดมลานหน้าพิพิธภัณฑ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย สุขใจ @ เมืองเก่าสงขลา” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่าย OTOP อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และเทศบาลนครสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2563 มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจมา ชม ชิม ช้อฟ กันเป็นจำนวนมาก

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนในทุกมิติ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กล่าวคือ ให้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาต่อยอดสู่ SMEs อีกทั้ง ให้พัฒนาขีดความสามารถในเรื่องการบริหารจัดการการตลาด เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นอีกช่องทางให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประชาชนชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม อีกทั้ง ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจและการลงทุนให้กับจังหวัดสงขลา อีกด้วย

นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงาน “OTOP ทั่วไทย สุขใจ @ เมืองเก่าสงขลา” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดสงขลาและจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า SMEs อาหารชวนชิมจากจังหวัดสงขลา และทั่วประเทศ จำนวน 260 บูธ โดยมีผู้ประกอบการของจังหวัดสงขลา จำนวน 60 บูธ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลผลิตด้านการเกษตรจากกลุ่มสัมมาชีพในชุมชนของจังหวัดสงขลา จำนวน 1 บูธ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ใช้เงินผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สมทบเงินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยไม่ใช้เงินงบประมาณทางราชการแต่อย่างใด ภายใต้การนำของคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากเทศบาลนครสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแล

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top