ข่าวทั่วไป

ประกันสังคม รุกงานประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้ประกันตน จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ที่จังหวัดสงขลา

วันนี้ (15 ก.ย. 63) นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารการรับรู้งานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างการรับรู้ ประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รวมทั้งสิทธิประโยชน์ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การจัดเสวนาให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ สถานพยาบาล และสื่อมวลชนใน 7 จังหวัดภาคใต้

นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสื่อสารการรับรู้งานประกันสังคม ว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินงานตามนโยบายการดำเนินงานของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญการทำงานเชิงรุก ทั้งในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน โดยเน้นการสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ในภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ ของสำนักงานประกันสังคม และเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม จึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยใช้สื่อบุคคลที่มีอิทธิพลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างได้ผลมากที่สุด

สำหรับการจัดโครงการสื่อสารการรับรู้งานประกันสังคมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันสังคมของสถานประกอบการ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ใน 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี นราธิวาส และยะลา เข้าร่วมโครงการฯ รวม 80 คน มีกำหนดจัดงานฯ 2 วัน คือ ในวันที่ 14 และ 15 กันยายน 2563 ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 โดยนางนพรัตน์ จันธนะสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตามนโยบาย Healthy Thailand กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4 อ การเสวนางานประกันสังคมเรื่อง “รู้สิทธิ สร้างสุข (ภาพ) กับประกันสังคม” โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางอุสนีย์ ศิลปะศร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน และนางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top