ข่าวมาใหม่

สสว.จับมือ ม.อ. ยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก

วันนี้ (17 ก.ย. 63) ที่ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวนิธิวดี สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs เปิดกิจกรรมการยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก (Elevate entrepreneurs from the southern to the Global market) โดยมี ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.นิเวศอรุณเบิกฟ้า ที่ปรึกษาโครงการฯ รวมทั้งผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ได้สร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ไทยกว่า 1.33 ล้านราย สร้างความเสียหายมากกว่าแสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงของทุกภาคส่วนธุรกิจ ดังนั้น การจัดงานการยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก (Elevate entrepreneurs from the southern to the Global market) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มุ่งส่งเสริมการตลาดและสร้างความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอีกช่องทางหนึ่ง กิจกรรมย่อยต่าง ๆ ในข้างต้น จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อที่จะได้มีแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการโดยการเชื่อมโยงเครือข่าย (Networking) กับคู่ค้าธุรกิจอย่างเหมาะสม อีกด้วย

ผศ. ดร.นิเวศอรุณเบิกฟ้า ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า การจัดงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 ของ สสว. เป็นหนึ่งในโครงการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยเน้นการร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1: การจัดอบรมหลักสูตร “กรอบแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ และเขียนแผนธุรกิจในยุค COVID-19” ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 314 ราย กิจกรรมที่ 2 : การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในเชิงลึก ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเชิงลึกองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดทั้งการตลาดยุคใหม่ และบริการของผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้ได้รับการยอมรับในตลาดไทย และสามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมธุรกิจต่างชาติ จำนวน 50 ธุรกิจ และกิจกรรมที่ 3 : การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการโดยการเชื่อมโยงเครือข่าย (Networking) เพื่อเชื่อมคู่ค้าธุรกิจ ผ่านงานการยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 50 ธุรกิจ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top