ข่าวการศึกษา

สพฐ. ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน

วันนี้ (18 ก.ย. 63) ที่โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจำรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองอำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิกรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) โดยมีนายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งคณะผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจำรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองอำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กล่าวว่า ปัจจุบัน “ปัญหาคอร์รัปชัน” ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มีองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญในการจัดการปัญหาคอร์รัปชันนี้ให้หมดไป โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการศึกษา ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะองค์กรหลักที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้กำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ที่กำหนดเป้าประสงค์ให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่นมัธยัสถ์ โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรม เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีของสังคมและเป็นกำลังสำคัญประเทศชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย ร่วมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตมีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัตการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน โดยดำเนินกรผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ด้าน นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต สู่สาธารณชน และคัดเลือกผลการดำเนิงานที่มีความโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนสุจริต และเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ปรับใช้ ขยายผลในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ทางโครงการจึงจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาคในครั้งนี้ขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูผู้สอน กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) จากโรงเรียนสุจริต และกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top