ข่าวการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดเสวนาอัตลักษณ์เด็กสงขลา “ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ภายใต้ชื่องาน “เด็กสงขลายุคใหม่ ใส่ใจอนาคต”

วันนี้ (28 ก.ย. 63) ที่หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดเสวนาอัตลักษณ์เด็กสงขลา “ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสงขลา ภายใต้ชื่องาน “เด็กสงขลายุคใหม่ ใส่ใจอนาคต” คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบนโยบายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ค้นหาอัตลักษณ์ของเด็กสงขลา เพื่อเป็นกรอบทิศทางหรือจุดเน้นในการจัดการศึกษาของจังหวัดสงขลา คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ทิศทางจุดเน้นการจัดการศึกษาของจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนองค์คณะบุคคล ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครูผู้สอน และคณะศึกษานิเทศก์ ทำการศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญ จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค บริบทของจังหวัดสงขลา ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ต่อมาได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำกรอบอัตลักษณ์เด็กสงขลา “ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” โดยกำหนดให้คำนิยาม พฤติกรรมบ่งชี้และตัวชี้วัด จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนนักศึกษาโดยผ่านสภานักเรียน ให้แต่ละโรงเรียนจัดประชุมสภานักเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างอัตลักษณ์ “เด็กสงขลาใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ซึ่งผลการประชุมสภานักเรียนมีความเห็นชอบต่อร่างอัตลักษณ์ ดังกล่าว

จากการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสงขลา ผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 มาเป็นลำดับ นำมาสู่การเสวนารับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีต่ออัตลักษณ์เด็กสงขลา “ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ภายใต้ชื่องาน “เด็กสงขลายุคใหม่ ใส่ใจอนาคต” ในวันนี้

สำหรับการเสวนาอัตลักษณ์เด็กสงขลา “ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายสุประดิษฐ์  สังข์สุวรรณ เจ้าของกิจการ ร้านอ่อง เฮียบ ฮวดถนนนครใน ตัวแทนผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ นายกฤษณ์ ประธานราชฎร์นิกรกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเพรสสิเด้นท์ หาดใหญ่ สงขลา ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา นายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลา ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน นายสิทธิพงค์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และ ผศ. ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ตัวแทนครู อาจารย์ และการทอล์คโชว์ในหัวข้อ “เด็กสงขลายุคใหม่ ใส่ใจอนาคต” โดยนางสาวปวริศา อมรวิริยะนนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top