ข่าวทั่วไป

มท.2 ย้ำ อปท. จะต้องบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอและท้องถิ่น ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันนี้ (28 ก.ย. 63) ที่โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น องค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนดทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ให้เป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGS) ภายในปี พ.ศ.2573 โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ ศ.2573 ซึ่งจากรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน ขององค์การอนามัยโลก ประมาณการอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติหตุทางถนนต่อแสนประชากรในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 ยังอยู่ในระดับสูงถึง ร้อยละ 32.7 (มากกว่า 22,000 คนต่อปี) อยู่ในอันดับ 9 โลก ซึ่งการรณรงค์ในห้วงที่ผ่านมาสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ตัวเลขกว่า 19,000 ราย

ดังนั้น การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนน จึงเป็นวาระมีความสำคัญระดับโลก แม้ว่าจะมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนของประเทศไทย ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตลำดับต้น ๆ ของประเทศ จากสถิติที่ผ่านมาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ความไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และปัญหาทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานของถนน ปัญหาการเสียชีวิตที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ก็ยังเป็นโจทย์ที่สำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทย สำหรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน จากข้อมูลของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 44 คน และบาดเจ็บ จำนวน 2,867 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม ปี 2563 จำนวน 10,817 คน และบาดเจ็บสะสม 700,547 คน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ พ.ศ.2563 รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดประเด็นเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติกรความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพหลักในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริง พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอและท้องถิ่น เร่งขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้าง “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ตั้งเป้าหมายลดผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ.2573

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีกลุ่มป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 160 คน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบนโยบายโดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย การบรรยาย : ความสำเร็จจากการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (Best Practices) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศทาง และนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น และนำเสนอผลการระดมความเห็น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top