ข่าวทั่วไป

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ จ.สงขลา จัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน” ครั้งที่ 42

วันนี้ (7 ต.ค. 63) ที่โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน” ครั้งที่ 42 เพื่อระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการแนวทางการดำเนินงานระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่และอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และจากการหยิบยกเรื่องที่เห็นว่าส่งผลกระทบต่อสาธารณชน มาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมจากการกระทำของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ

การลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ในครั้งนี้ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงแก่คนในพื้นที่ เพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” และ “วิธีการใช้แอปพลิเคชั่นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” ส่วนภาคบ่ายมีการเสวนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน” ในหัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : สื่อมวลชนกลไกเพื่อสิทธิของประชาชน” โดยภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนจากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมงานกว่า 700 คน

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ในบริเวณงานสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมกับ 7 องค์กร ได้แก่ 1.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 3.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 4.สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 5.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 6.สำนักงานศาลปกครอง และ 7.สำนักงานอัการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือหางกฎหมาย ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของแต่ละองค์กร พร้อมให้บริการปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่พี่น้องประชาชน และเป็นแนวทางในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้

สำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถมาใช้บริการยื่นเรื่องร้องเรียนได้ในกิจกรรมครั้งนี้ ก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานได้ ทั้งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1676 (โทรฟรี) ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ombudsman.go.th ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชั่น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” และแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line : @ombudsman) ซึ่งการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top