ข่าวการศึกษา

ม.อ. จับมือ กสศ. และองค์กรภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย เดินหน้า “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคใต้”

วันนี้ (17 ต.ค. 63) ที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา ซึ่งได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดประชุม “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคใต้” ในสันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 450 คน

รศ. ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นเวทีสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ให้เป็นโรงเรียนที่สามารถพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการบริหารจัดการโรงเรียนและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดของโครงการฯ และการนำระบบสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้แก่โรงเรียนเป้าหมายรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 และหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่

ด้าน ผศ. ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในเครือข่ายภาคีที่ดำเนินงานในภาคใต้ โดยรับผิดชอบเป็นโค้ชให้โรงเรียน จำนวน 98 โรงเรียน (รุ่นที่ 1 จำนวน 20 โรงเรียน และรุ่นที่ 2 จำนวน 78 โรงเรียน) ใน 6 จังหวัด ได้แก่ 1.นครศรีธรรมราช (19 โรงเรียน) 2.สตูล (10 โรงเรียน) 3.สงขลา (34 โรงเรียน) 4.ปัตตานี (18 โรงเรียน) 5.ยะลา (7 โรงเรียน) และ 6.นราธิวาส (10 โรงเรียน) โดยดำเนินงานภายใต้แนวคิด “คิดดี คิดเป็น” ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เพื่อมุ่งขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) ทั้งด้านการบริหารจัดการโรงเรียนที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมายโรงเรียนมีเป้าหมาย (School Goal) มีแผนในการพัฒนาที่ท้าทายและชัดเจน (High Expectation) การมีระบบสารสนเทศ การพัฒนาครูด้วยชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ซึ่งผู้บริหารครูในโรงเรียนเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

รวมทั้งได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาเต็มตามศักยภาพและปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนเป้าหมายให้มีเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ คณะทำงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top