ข่าวการศึกษา

ม.อ. ขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน เชื่อมโยงหนุนเสริมโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการแผนงานสร้างศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เข้าพบนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอคำแนะนำและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดำเนินการสร้างศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในกลุ่มอันดามัน ได้รับบริการรักษาโรคซับซ้อนต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ฯลฯ ซึ่งสถานพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้ รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการส่งตัวไปรักษาโรคซับซ้อนนอกพื้นที่ รวมทั้งกระตุ้นและฟื้นฟูธุรกิจต่าง ๆ หลังสถานการณ์ COVID-19 ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระดับ Premium ให้เข้ามาท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับสังคมผู้สูงวัย

โครงการดังกล่าวได้ถูกจัดเข้าสู่วาระการประชุมของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และเป็นวาระที่ทางคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) โดยจังหวัดภูเก็ตเสนอให้เป็นวาระสำคัญลำดับแรก ซึ่งโครงสร้างการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ประกอบด้วย 4 ภารกิจหลัก ได้แก่

1.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ภูเก็ต สถานที่ตั้งในวิทยาเขตภูเก็ต เน้นการบริการ Tertiary Care การแพทย์แม่นยำ การแพทย์ทางไกล และการบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับ Premium

2.โรงพยาบาลทันตกรรมสงขลานครินทร์ภูเก็ต สถานที่ตั้งบริเวณสะพานหิน เน้นบริการทันตกรรมครบวงจร และการบริการทันตกรรมแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ

3.ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ หรือ Wellness Center สถานที่ตั้งในศูนย์กีฬาและที่พักในวิทยาเขตภูเก็ต เน้นการดูแลผู้สูงอายุ การใช้กีฬาบำบัด การใช้แพทย์แผนไทย

และ 4.วิทยาลัยสุขภาพนานาชาติ ประกอบด้วย การสร้างบุคลากรวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ โดยการเรียนพื้นฐานใช้ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ การฝึกปฏิบัติงานระยะแรกใช้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชนในภูเก็ต

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (MIDC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินแผนงานศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมอย่างมากทั้งบุคลากร เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ โดยได้มีการบรรจุโครงการดังกล่าวในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561-2565 ซึ่งศูนย์การแพทย์นานาชาติอันดามัน จะมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภูเก็ต เน้นการบริการ Tertiary Care การแพทย์แม่นยำ การแพทย์ทางไกล และการบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับ Premium ซึ่งเป็นการบริการรักษาแบบเฉพาะทาง รักษาโรคซับซ้อน อันจะไปช่วยหนุนเสริมการบริการของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่อันดามันในการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข โดยการบริการสุขภาพพื้นฐานเป็นภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ภูเก็ต จะให้บริการรักษาโรคที่ซับซ้อน มีระบบส่งต่อระหว่างกัน

นอกจากนี้ ในอนาคตทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่อันดามัน และร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างบุคลากรวิชาชีพแพทย์ โดยนักศึกษาแพทย์ภายใต้วิทยาลัยสุขภาพนานาชาติ จะมีการเรียนพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมีการฝึกปฏิบัติงานระยะแรกที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่ภูเก็ตและอันดามัน ต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top