ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ปี 2564

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานจังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ว่า ในปี 2564 จะดำเนินโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไปอีก โดยกลุ่มภารกิจฝึกทักษะ อาชีพตามความต้องการของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีงานทำจากนายจ้าง สถานประกอบการ ซึ่งลูกจ้างที่ได้บรรจุงานในสถานประกอบการจะได้รับเงินเดือนจากภาครัฐในอัตรา เดือนละ 4,500 บาท

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ที่ขาดแคนแรงงาน และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งต้องการรับสมัครลูกจ้างเข้าทำงานในสถานประกอบการ และสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งความต้องการ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1.ทะเบียนพานิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล 2.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) 3.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 4.สำเนาหลักฐานแสดงรายชื่อลูกจ้างของสถานประกอบการที่ส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมของเดือนที่ผ่านมา พร้อมใบเสร็จการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมสำหรับนายจ้างรายเก่า 5.ใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง 6.กรณีเป็นนายจ้างที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี 2563 ให้แจ้งชื่อลูกจ้างที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องประกอบการพิจารณาด้วย

ในการนี้ นายจ้างสถานประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ และขอลงทะเบียนได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา (อาคารสรรพากรหลังเก่า ชั้น 2) อำเภอเมืองสงขลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-7431-4845

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top